Home » Baitulmal : Wang Tidak Patuh Syariah

Baitulmal : Wang Tidak Patuh Syariah

baitulmal

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” An-Nisa’ : 26.

Klik Maklumat Lanjut : Risalah berkaitan Wang Tidak Patuh Syariah