Harta atau wang tidak patuh Syariah merujuk kepada semua jenis harta yang diperolehi yang bertentangan dengan Syariat Islam. Harta tersebut dikategorikan sebagai pemilikannya yang tidak diiktiraf oleh syarak, walaupun dari sudut komersial atau ekonomi ia mempunyai nilai seperti hasil riba, rasuah, judi atau berlaku percampuran aktiviti yang dibenarkan oleh syarak dengan yang diharamkan.

Hukum wang tidak patuh syariah
Harta atau wang tidak patuh syariah adalah haram, tidak boleh digunakan bagi tujuan kepentingan diri sendiri atau keluarga, sebagaimana yang dapat difahami dalam firman Allah SWT yang bermaksud:

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah..” (Al-Baqarah 2:188)

Firman Allah SWT mafhumnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Al-Nisa’ 4:29)

Ke mana hendak disalurkan harta/wang tidak patuh syariah

Harta atau wang tidak patuh syariah boleh disalurkan ke Baitulmal Negeri.

Menurut Dr. Yusof al-Qardawi, sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki sebaliknya ia menjadi milik kepada maslahah ‘ammah.

Didalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar (jual beli yang tidak jelas), perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah, hasil penyeludupan, hiburan yang tidak menepati syarak dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri. Harta tersebut hendaklah :

  1. Diserah kepada baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya atau
  2. Diserah kepada golongan fakir miskin atau
  3. Jika harta tersebut merupakan harta rompak, curi dan seumpamanya, maka harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Jika pemiliknya telah meninggal dunia atau tidak dapat dikesan, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli warisnya.Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli waris pemilik, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.

Cara untuk membolehkan wang tersebut digunakan adalah dengan menyerahkannya kepada Baitulmal.

Klasifikasi Harta / Wang tidak patuh Syariah

Diantara ciri-ciri harta/wang tidak patuh syariah adalah seperti berikut:

  1. Ia diperolehi daripada transaksi yang menyalahi syariat Islam seperti riba,saham atau insuran konvensional dan judi.
  2. Ia diperolehi dari aktiviti yang diharamkan seperti rasuah, penipuan dan jenayah.
  3. Ia bercampur halal dan haram, seperti perniagaan yang bercampur Islam dan konvensional.
  4. Ia diperolehi secara Syubhah seperti pelaburan wang dalam saham yang tidak dapat dipastikan struktur, aktiviti dan produk sesebuah syarikat.

Agihan wang Baitulmal Johor

Wang yang diserahkan kepada Baitulmal Johor akan diagihkan kepada maslahah ‘ammah iaitu kepentingan Umat Islam.

Prosedur serah wang tidak patuh Syariah

Harta atau wang tidak patuh syariah boleh diserah terus melalui Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Johor yang terdapat di daerah-daerah

Klik  : Risalah Wang Tidak Patuh Syariah