PENGENALAN – SEJARAH PENUBUHAN

 • Ditubuhkan pada tahun 1957 dengan nama “ NAQIB AZ ZAKAT “.
 • Ditukar kepada Jawatankuasa Zakat Dan Fitrah pada tahun 1962.
 • Diletak di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan berkuatkuasanya Enakmen Pentadbiran Islam Tahun 1978 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003

FUNGSI UTAMA

 • Memungut Zakat & Fitrah daripada orang Islam di negeri Johor.
 • Mengagihkan wang kutipan Zakat & Fitrah kepada asnaf yang telah ditentukan.

AKTIVITI

 • Penyediaan Taqwim Tahunan Program Fitrah
 • Perlantikan & Pentauliahan Amil
 • Kempen Kesedaran Zakat
 • Ceramah & Taklimat Zakat
 • Kutipan Zakat
 • Majlis Penyerahan Zakat & Bantuan Zakat
 • Bancian Penduduk Islam & Fakir Miskin
 • Pemprosesan Permohonan Bantuan
 • Penyediaan Laporan Aktiviti Tahunan
[:en]Historical Background

It was established in 1957 with the name “NAQIB AZ ZAKAT”.

Transformed to the Board Committee of Zakat and Fitrah in 1962.

Placed under the administration of the Council of the Religion of Islam Johore with the authorization of Enactment Islamic Administration 1978 and Enactment of Islamic religious Administration Year 2003

 

Primary Function

Collecting Zakat and Fitrah of the Muslim in the State of Johore.

Distributing Zakat and Fitrah Funds to the determined asnaf.

 

Activity

– Providing Annual amount (Taqwim) of Fitrah Program.

– Appointment and Briefing of Amil (officers to collect Zakat and the expenses incurred in the administration of Zakat)

– Campaign of Zakat Awareness.

– Speech and Briefing about Zakat.

– Collection of Zakat.

– Ceremony of Zakat distribution.

– Census of Muslim population and Fakir Miskin.

– Processing the application for Zakat funds.

– Preparing annual activity report .[:]