ENAKMEN DI BAWAH MAJLIS

1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003.
2. Enakmen Mahkamah Syariah Islam Negeri Johor 2003
3. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997
4. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003
5. Enakmen Pengawalan Sekolah- Sekolah Agama Islam 1991.
6. Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama – Agama Bukan Islam 1991.
7. Peraturan Zakat & Fitrah Tahun 1962
8. Panduan Baitulmal
9. Kaedah Wakaf Tahun 1983
10. Kaedah Masjid & Surau Johor 1989