Pengenalan

Sejarah Penubuhan Bahagian Wakaf

 • Ditubuhkan pada tahun 1313 Hijrah bersamaan dengan 1895 Masihi.
 • Pada peringkat awal penubuhannya, ia ditadbir oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor.
 • Diserahkan kepada State Secretary Of Johor (Setiausaha Kerajaan Johor) dalam urusan tadbir dan pemegang amanah.
 • Diserahkan kepada Jabatan Agama di bawah pengurusan Yang Di-Pertua Jabatan Agama Islam Johor.
 • Ditempatkan di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) dengan kuatkuasa Enakmen Pentadbiran Agama Islam Johor 1978/2003.

Objektif Penubuhan

 • Menjelaskan kepentingan  Wakaf dalam merealisasikan pembangunan  sosio-ekonomi ummah.
 • Memberi kesedaran kepada umat Islam bagi merebut peluang pembangunan untuk memajukan ekonomi Islam.
 • Memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat tentang konsep dan amalan wakaf yang sebenar.
 • Memberi pendedahan yang meluas kepada masyarakat tentang pembangunan hartanah wakaf.

Fungsi Utama

 • Mengurus, mentadbir dan menjaga Kumpulan Wang Wakaf sebagai Pemegang amanah Wakaf.
 • Sebagai pemegang amanah harta-harta yang diwakafkan oleh umat Islam untuk tujuan-tujuan tertentu.

Bidang Kuasa

 • Mentadbir harta-harta Wakaf.
 • Mendaftar harta-harta Wakaf.
 • Mengurus harta-harta Wakaf mengikut tujuan yang telah ditentukan oleh pewakaf.

 Pemegang Amanah

 • Menurut seksyen 89 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, Majlis Agama Islam Negeri Johor  telah  menjadi  pemegang  amanah  tunggal  bagi :-
  1. Semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas;
  2. Semua nazr am ; dan
  3. Segala jenis amanah yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut Hukum Syarak, dan bagi semua apa-apa harta berkenaan wakaf, nazr am atau amanah di Negeri Johor.

Jenis Harta Wakaf di Johor

Wakaf daripada :

 • Individu
 • Rizab Kerajaan / Pertubuhan ( Irshod )

Wakaf Am dan Khas dalam bentuk dan tujuan :

 • Tanah
 • Bangunan dan kediaman
 • Tapak masjid, surau, sekolah agama, kubur, pertubuhan anak yatim dan lain- lain.